Tin tức » SINH NHẬT HUỲNH GIA

1/ Huỳnh Hiệt 12/02/1928 - Huỳnh Thị Ty 08/09/1933

2/ Huỳnh Thị Bình ..../...../1954 - Nguyễn Văn Thừa (mất)

    Nguyễn Thị Hồng Vân ..../...../1976

    Nguyễn Thanh Hải ..../...../1978

    Nguyễn Thị Thùy Dương ..../...../1986 

3/ Huỳnh Văn An ...../...../......(mất)

4/ Huỳnh Thị Hạnh ...../..../..... (mất)

5/ Huỳnh Văn Miễn ....../...../.... (mất)

6/ Huỳnh Thị Chấp 12/12/1962 - Lê Đức Minh 6/1/1958

    Lê Huỳnh Khánh Linh 23/3/2001

7/ Huỳnh Thị Thịnh 12/04/1964 - Nguyễn Hữu Đông ...../...../.....

    Nguyễn Hữu Hoàng ....../...../1991

    Nguyễn Hữu Huy ...../....../2000

8/ Huỳnh Thị Hơn 18/12/1966 - Phạm Xuân Hoài ..../...../.....

    Phạm Thị Thanh Hằng ..../...../1992

    Phạm Xuân Hưng ..../...../2002

9/ Huỳnh Thị Trước 12/06/1969 - Nguyễn Văn Tăng ..../...../.....

    Nguyễn Hoàng Vũ ..../...../1998

    Nguyễn Thị Hoàng Vy ..../...../2003

10/ Huỳnh Văn Khá 08/06/1970 - Phan Chị Hà ..../...../.....

    Huỳnh Phan Ngọc ..../...../2002

    Huỳnh Phan Quý ..../...../2005

11/ Huỳnh Văn Ngân 22/02/1972 - Trần Thị Thiên Thanh (08/12/1982)

    Huỳnh Bảo Hân 17/08/2004

    Huỳnh Bảo Nguyên 14/03/2006

12/ Huỳnh Văn Báu 19/10/1976 - Hồ Thị Liên 07/07/1977

    Huỳnh Hồ Khánh Đoan 05/04/2005

    Huỳnh Hồ Gia Khanh 11/10/2007

13/ Huỳnh Thị Xuân Út 20/10/2013 - .................Thao ..../...../.....

    Nguyễn Huỳnh Bảo Anh ..../...../2006

14/ Nguyễn Văn Hùng ..../...../.....