Khuyến học » QUI ĐỊNH QUỸ KHUYẾN HỌC HUỲNH GIA

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA

QUỸ KHUYỂN HỌC HUỲNH GIA

(dự thảo)

 

            Trong bối cảnh thế giới hội nhập, Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Con cháu Huỳnh Hiệt – Huỳnh Thị Ty cần kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học của Ông Huỳnh Hiệt khi xưa, và đức tính cần cù, tiết kiệm tích góp tiền bạc để cho con ăn học của Bà Huỳnh Thị Ty khi nghèo khó. Con cháu Huỳnh Hiệt – Huỳnh Thị Ty ngày nay cần phải lấy học tập làm nền tảng cho sự phát triển của bản thân, gia đình và xã hội.

Ngoài nỗ lực hết mình của từng cá nhân, từng gia đình. Ông Bà Huỳnh Hiệt – Huỳnh Thị Ty thấy cần thiết phải thành lập QŨY KHUYẾN HỌC  để hỗ trợ, giúp đỡ, động viên kịp thời con cháu có khả năng học tập, có khả năng phát triển nghề nghiệp, và tài năng.

             

Điều 1 : Mục đích của Quỹ khuyến học

-  Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của Huỳnh gia, qua đó mỗi cá nhân tự phấn đấu trong học tập để thành đạt trong công việc, nghề nghiệp của mình.

-  Động viên, khuyến khích, khen thưởng con cháu trong việc học tập nâng cao trình độ kiến thức và phát triển nghề nghiệp.

-  Hỗ trợ một phần chi phí, phương tiện học tập cho một số con cháu học giỏi nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

-  Hỗ trợ tài chính để phát triển ngành nghề của mình, gây dựng sự nghiệp cho bản thân.

Điều 2 : Nguồn hình thành Quỹ khuyến học

- Nguồn vốn ban đầu của chủ tịch Huỳnh Hiệt, phó chủ tịch Huỳnh Thị Ty

- Nguồn đóng góp tự nguyện của con cháu, dâu, rể bên nội, bên ngoại

- Nguồn đóng góp của các mạnh thường quân