Khuyến học
QUI ĐỊNH QUỸ KHUYẾN HỌC HUỲNH GIA

   Trong bối cảnh thế giới hội nhập, Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Con cháu Huỳnh Hiệt – Huỳnh Thị Ty cần kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học của Ông Huỳnh Hiệt khi xưa, và đức tính cần cù, tiết kiệm tích góp tiền bạc để cho con ăn học của Bà Huỳnh Thị Ty khi nghèo khó. Con cháu Huỳnh Hiệt – Huỳnh Thị Ty ngày nay cần phải lấy học tập làm nền tảng cho sự phát triển của bản thân, gia đình và xã hội.

Ngoài nỗ lực hết mình của từng cá nhân, từng gia đình. Ông Bà Huỳnh Hiệt – Huỳnh Thị Ty thấy cần thiết phải thành lập QŨY KHUYẾN HỌC  để hỗ trợ, giúp đỡ, động viên kịp thời con cháu có khả năng học tập, có khả năng phát triển nghề nghiệp, và tài năng.