Giới thiệu   >>  VĂN HIẾN HUỲNH (HOẰNG)

Các cháu nội -ngoại , cháu chắt của ông bà Huỳnh Hiệt - Huỳnh Thị Ty

 1. Nguyễn Thị Hồng Vân       1976 (Cháu Ngoại)
 2. Nguyễn Thanh Hải             1978 ( Cháu ngoại)
 3. Nguyễn Thị Thuỳ Dương  1985 (Cháu Ngoại)
 4. Lê Huỳnh Khánh Linh        2001 (Cháu Ngoại)
 5. Nguyễn Hữu Hoàng           1991  (Cháu Ngoại)
 6. Nguyễn Hữu Huy                 2000 (Cháu Ngoại)
 7. Phạm Thị Thanh Hằng       1992 (Cháu Ngoại)
 8. Phạm Xuân Hưng                2002 (Cháu Ngoại)
 9. Nguyễn Hoàng Vũ                1998 (Cháu Ngoại)
 10. Nguyễn Thị Hoàng Vy          2003 (Cháu Ngoại)
 11. Huỳnh Phan Ngọc                2002 (Cháu Nội)
 12. Huỳnh Phan Quý                   2005 (Cháu Nội)
 13. Huỳnh Bảo Hân                     2004 (Cháu Nội)
 14. Huỳnh Bảo Nguyên              2006 (Cháu Nội)
 15. Huỳnh Hồ Khánh Đoan        2005 (Cháu Nội)
 16. Huỳnh Hồ Gia Khanh            2007 (Cháu Nội)
 17. Huỳnh Hồ Trúc Diệp               2014 (cháu nội)
 18. Nguyễn Huỳnh Bảo Anh       2006 (Cháu ngoại)
 19. Nguyễn Huỳnh Quý Hào       2014 ( Cháu ngoại)
 20. Lê Anh Thái                            2008 ( cháu chắt ngoại)
 21. Nguyễn Bảo Châu                 2011 ( cháu chắt ngoại)